Duplicate post - please delete


#1

Duplicate post and duplicate account. Please delete both. Thank you.


#2

wow their are two richardrosenman ???